Zápis

Zápis detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 4.5. a 5.5.2021

Spôsob podávania žiadostí:

Termín podávania žiadostí na školský rok 2021/2022 je v dňoch 4.5. a 5.5.2021.

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

  • poštou na adresu materskej školy - Materská škola, Námrežie mládeže 7, 949 01 Nitra,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu - msnabreziemladeze@smsnitra.sk,
  • osobne v budove MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra v dňoch 4.5. a 5.5.2021 v čase od 9:00 hod do 16:00 hod. Podávanie žiadostí bude prebiehať bez prítomnosti detí s dodržaním epidemiologických opatrení. Nebude možné pozrieť sa do tried ani sa zdržiavať v priestoroch MŠ,
  • žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami (ak sú uvedení v rodnom liste dieťaťa).

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

                  

Spád Materskej školy, Nábrežie mládeže 7, Nitra - TU.

V súlade s §59 školského zákona 245/2008
sa prednostne prijímajú:
- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2021 dosiahnu 5 rokov,
- deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania,
- deti, ktoré v septembri 2021 dosiahnu 3 roky,
- deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú len v prípade voľnej kapacity MŠ.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ určila riaditeľka školy:
- deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
- deti ktoré majú osvojené kultúrno-hygienické návyky
- ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ podľa veku.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí vydá riaditeľ MŠ do 15.6.2021 a zákonní zástupcovia si ich osobne vyzdvihnú po telefonickom dohovore 037/7331008.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
- v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
- v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku,
- v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,
- v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes,
- v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakiou.

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

            tel. kontakt: 0911 422 012, 037/ 650 22 76,  e-mail: feketeova@msunitra.sk.

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy