Zápis

Prosíme všetkých rodičov, ktorí poslali žiadosti do našej MŠ, aby doručili (mailom, poštou, osobne, do poštovej schránky na budove MŠ) lekárske potvrdenia potrebné k žiadostiam do 26.6.2020.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2020/2021

MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.marca 2020 sa menia podmienky
a dátum podávania žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
nasledovne:

- "Deň otvorených dverí" vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený,

- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky v týchto materských školách:
- v MŠ Nábrežie mládeže – trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
- v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
- v MŠ Štiavnická – pre deti s poruchami sluchu,
- v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.
                  

Zápis detí do Materskej školy Nábrežie mládeže 7

Termíny a spôsob podania žiadosti do MŠ Nábrežie
mládeže:

- v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou, msnabreziemladeze@smsnitra.sk,

- poštou na adresu: Materská škola, Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra,

- dňa 6.5.2020 v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod. osobne doručiť do materskej školy s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení,

- vhodiť do schránky MŠ.

Formulár žiadosti je zverejnený v odkaze nižšie, na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si ho môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.
Informácie o zápise:
- v MŠ Nábrežie mládeže na tel.č. 037/7331008, www.msnabrezienitra.sk, www.msnitra.org,
- Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu, tel.kontakt 037/650 22 76, internetová stránka www.nitra.sk email:feketeova@msunitra.sk       


Kritériá prijímania detí do MŠ Nábrežie mládeže:
V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prednostne prijímame:
- deti, ktoré dovŕšili 5 r. veku,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky:
Podľa § 3 Vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 o materskej škole a po prerokovaní v pedagogickej rade, v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:
- deti súrodencov,
- deti z lokality,
- 3 r. deti,
- deti so švvp – mentálne postihnutie.

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649