Zápis

Zápis detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 6.5. a 7.5.2024 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v riaditeľni MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra, v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16.00 hod.
- poštou alebo kuriérom na adresu Materská škola, Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na: msnabreziemladeze@gmail.com
- prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy.

Odporúčame priniesť na zápis dieťa.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
 • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.
Informácia o práve na prijatie do materskej školy
 • právo na prijatie do materskej školy majú v školskom roku 2024/2025 deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú do spádovej materskej školy.

Podmienky prijímania detí do Materskej školy, Nábrežie mládeže 7, Nitra:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú (§ 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • deti, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní,
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,
 • deti umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatia detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od 1.9.2024 školského roka 2024/25 predprimárne vzdelávanie povinné a po prijatí všetkých detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity MŠ prednostne prijaté deti:

 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra aj v šk. roku 2024/25,
 • deti z lokality Chrenová,
 • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, cumlík, fľašu, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa).

 

                  

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021 TU!

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

v MŠ Piaristická –  samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

 MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,

v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou.

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76. 

Dôležité

- Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1).

- Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

Príloha č. 1 TU!

Príloha č. 2 TU!

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@gmail.com

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy