Zápis

Zápis detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 3.5. a 4.5.2023 od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne v riaditeľni MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra, v dňoch 3.5. a 4.5.2023, od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16.00 hod.

- poštou alebo kuriérom na adresu Materská škola, Nábrežie mládeže 7, 949 01 Nitra

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na:msnabreziemladeze@smsnitra.sk

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi (ak sú na rodnom liste dieťaťa). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
  • dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

V zmysle §59 ds. 2 zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 r.)
  • deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2023/24
  • deti, ktoré sú v MŠ zaradené z nariadenia súdu

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra, po dohode so zriaďovateľom:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatia detí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od šk. roka 2023/24 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity MŠ prednostne prijaté deti:

  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra aj v šk. roku 2023/24,
  • deti z lokality Chrenová,
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, cumlík, fľašu, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa),
  • ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku: deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov, 4 roky, 3 roky.

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry.

Spádová oblasť pre MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra TU!

                  

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže –  samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím  

v MŠ Piaristická –  samostatná trieda  pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská – integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,

v MŠ Nedbalova – integrácia detí s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova – zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie o jednotlivých materských školách:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76. 

 

Dôležité

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, savyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1).

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 2).

Príloha č. 1 TU!

Príloha č. 2 TU!

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy