Zápis

Zápis detí do Materskej školy Nábrežie mládeže 7

Dni otvorených dverí vo všetkých MŠ sú v dňoch 29. 4. 2019 a 30.4.2019 v čase od 14:30 do 16:30

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č. dverí 634 – 1. poschodie)

Zápis detí do Materskej školy Nábrežie mládeže 7, Nitra  je v pondelok  6.5.2018 v čase od 8:00 do 16:00

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky: 

 • v MŠ Nábrežie mládeže:  trieda pre deti s mentálnym postihnutím,
 • v MŠ Piaristická – trieda pre deti s poruchami zraku,
 • v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu,
 • v MŠ Nedbalova – pre deti s diabetes.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy

Formulár si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť aj v deň zápisu na Mestskom úrade.

Informácie o zápise:
 • v materskej škole
 • Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu tel. kontakt: 037/ 650 22 76,  e-mail.: feketeova@msunitra.sk

Kritériá prijímania detí do MŠ Nábrežie mládeže:

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prednostne prijímame:

 • deti, ktoré dovŕšili 5 r. veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ostatné podmienky:

Podľa § 3 Vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 o materskej škole a po prerokovaní v pedagogickej rade, v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené :

 • deti súrodencov
 • deti z lokality
 • 3 r. deti
 • deti so švvp – mentálne postihnutie
 

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

email: rz@msnabrezienitra.sk

IČO: 173196170649