Oznam!


Školský rok 2021/2022 sa začne 2.9.2021 - vo štvrtok.
Zákonný zástupca predkladá pri nástupe svojho dieťaťa do materskej školy vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Prajeme všetkým krásny školský rok a pevné zdravie!


Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU

Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti TU
V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je potrebné, aby zákonný zástupca tohto dieťaťa, ktorému sa bude poskytovať dotácia na stravu predložil čestné vyhlásenie o neuplatnení si zvýšeného daňového bonusu (najneskôr 2.9.2021).

Čestné vyhlásenie TUĎakujeme všetkým rodičom za ich pomoc a ústretovosť v školskom roku 2020/2021 a za poskytnutie 2% z dani.
Ďakujeme Strednej odbornej škole stavebnej, Nábrežie mládeže 1 v Nitre za rekonštrukciu telovýchovného náradia v telocvični.Na základe VZN Mesta Nitry č. 8/2019 je výška mesačného príspevku zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.1.2021- 20 €.
VZN Mesta Nitry TU!!!

Materská škola Slniečko

MŠ Nábrežie mládeže zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nachádza sa na sídlisku Chrenová I. v tesnej blízkosti ZŠ Nábrežie mládeže a Brezového hája. V budove školy, ktorá prešla rekonštrukciou sa nachádza 6 tried. Areál MŠ je dostatočne priestranný a plný zelene. Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené 100% kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a realizuje sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Zároveň škola dlhodobo realizuje integráciu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.

image

Ponuka záujmových krúžkov

Anglický jazyk

Kurz s jazykovou školou Language Planet 
pondelok, streda

Pohybovo dramatický krúžok

Realizovaný s podporou CVČ Domino
utorok

Plavecký kurz

Kurz je určený pre predškolákov.

Realizovať sa bude v máj - jún 2020.

Kurz korčuľovania

Kurz je určený pre predškolákov.

pondelok, utorok

Naše triedy

V materskej škole Slniečko máme 6 tried, z toho jednu pre deti so špecifickými edukačnými potrebami.

image

Vybavenie materskej školy

Máme šesť veľkých tried, vlastnú telocvičňu, veľký areál, vlastnú kuchyňu a jedáleň. Všetky sociálne zariadenia sú prerobené na súčasné štandardy.

Športové aktivity

Olympiáda detí materských škôl v Nitre, kurz korčuľovania, plavecký výcvik, pohybové aktivity v priestrannej telocvični, v brezovom háji a na dopravnom ihrisku.

Zdravé jedlá

Stravovanie vo vlastnej jedálni je zabezpečené 5x denne. Pravidelne realizujeme ochutnávku zdravých pomazánok pre rodičov.

Multimediálne triedy

Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a multimédiami.

Hudba a umenie

Vystúpenia, výtvarné súťaže, divadielka, v krúžkovej činnosti máme – anglický jazyk v spolupráci s Language Planet.

Prevádzka materskej školy

Pondelok - Piatok
6:30 – 16:30

Služba v triede Slniečka každý deň od 6:30 do 7:00

Adresa

Materská škola
Nábrežie mládeže 7

949 01 Nitra

Úradné hodiny

Mgr. Iveta Klobučníková
riaditeľka Materskej školy

Pondelok - Piatok
10:30 – 11:30

Telefón a e-mail

+421 37 7331008
msnabreziemladeze@smsnitra.sk

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy