Dôležitý oznam pre rodičov!


Prevádzka MŠ od 1.6.2020 bude od 6:45 hod. do 15:45 hod.
(môže byť max 9 hod.), ranná služba od 6:30 NEBUDE, každá trieda bude otvorená od 6:45!
Skupiny detí budú v týchto triedach: Mackovia, Lienky, Včielky a Slniečka.


Informácie k nástupu dieťaťa:

 • Deti budú rozdelené na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny, ale až v nasledujúcom týždni. 
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 • Prijímanie detí sa uskutočňuje postupne s dodržiavaním odstupu aj vo vonkajších priestoroch (po jednom). Dieťa vstupuje do priestorov MŠ s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Zákonný zástupca odovzdá dieťa poverenému zamestnancovi.
 • Dieťa môže prichádzať a odchádzať z MŠ len s osobami, s ktorými žije v spoločnej domácnosti.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok.
 • Zákonný zástupca (každý deň) počká kým poverená osoba uskutoční ranný filter a skontroluje potrebnú dokumentáciu.

 

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá stanovené riaditeľom materskej školy (dieťa nenosí hračky a iné predmety z domáceho prostredia do materskej školy).
 • V deň nástupu prinesie pre dieťa náhradné oblečenie, pyžamo, náhradné rúško, ktoré poverený zamestnanec odloží do skrinky dieťaťa.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade, že dieťa prejavuje príznaky:
  • teplota vyššia ako 37,0°C,
  • malátnosť,
  • zapálené, začervenané oči,
  • upchatý nos so sťaženým dýchaním,
  • hustý, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa,
  • kašeľ a iné,
       dieťa nebude prijaté. Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hodín.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo obdrží v MŠ).
 • Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá podpísané čestné vyhlásenie o pracovnom pomere zákonných zástupcov.

 Čestné vyhlásenie o pracovnom pomere TU!!!

Dodatok Prevádzkového poriadku MŠ TU!!!Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a dôveru!

Materská škola Slniečko

MŠ Nábrežie mládeže zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nachádza sa na sídlisku Chrenová I. v tesnej blízkosti ZŠ Nábrežie mládeže a Brezového hája. V budove školy, ktorá prešla rekonštrukciou sa nachádza 6 tried. Areál MŠ je dostatočne priestranný a plný zelene. Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené 100% kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a realizuje sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Zároveň škola dlhodobo realizuje integráciu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.

image

Ponuka záujmových krúžkov

Anglický jazyk

Kurz s jazykovou školou Language Planet 
pondelok, streda

Pohybovo dramatický krúžok

Realizovaný s podporou CVČ Domino
utorok

Plavecký kurz

Kurz je určený pre predškolákov.

Realizovať sa bude v máj - jún 2020.

Kurz korčuľovania

Kurz je určený pre predškolákov.

pondelok, utorok

Naše triedy

V materskej škole Slniečko máme 6 tried, z toho jednu pre deti so špecifickými edukačnými potrebami.

image

Vybavenie materskej školy

Máme šesť veľkých tried, vlastnú telocvičňu, veľký areál, vlastnú kuchyňu a jedáleň. Všetky sociálne zariadenia sú prerobené na súčasné štandardy.

Športové aktivity

Olympiáda detí materských škôl v Nitre, kurz korčuľovania, plavecký výcvik, pohybové aktivity v priestrannej telocvični, v brezovom háji a na dopravnom ihrisku.

Zdravé jedlá

Stravovanie vo vlastnej jedálni je zabezpečené 5x denne. Pravidelne realizujeme ochutnávku zdravých pomazánok pre rodičov.

Multimediálne triedy

Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a multimédiami.

Hudba a umenie

Vystúpenia, výtvarné súťaže, divadielka, v krúžkovej činnosti máme – anglický jazyk v spolupráci s Language Planet.

Prevádzka materskej školy

Pondelok - Piatok
6:30 – 16:30

Služba v triede Lienky každý deň od 6:30 do 7:00

Adresa

Materská škola
Nábrežie mládeže 7

949 01 Nitra

Úradné hodiny

Mgr. Iveta Klobučníková
riaditeľka Materskej školy

Pondelok - Piatok
10:30 – 11:30

Telefón a e-mail

+421 37 7331008
msnabreziemladeze@smsnitra.sk

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649