Informácie k nástupu dieťaťa pre školský rok 2020/2021


 • Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:30.
 • Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená  miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by mal byť obmedzený na nevyhnutné minimum.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Dieťa si po príchode do MŠ umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca MŠ.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok.

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade, že dieťa prejavuje príznaky (malátnosť, zapálené, začervenané oči, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, kašeľ a iné), dieťa nebude prijaté.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie (na stiahnutie tu) a Vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie tu), ktoré predloží opätovne každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni.
 • Rešpektuje pravidlá stanovené riaditeľom materskej školy (dieťa nenosí hračky a iné predmety z domáceho prostredia do materskej školy).
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

 

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a dôveru!


Materská škola Slniečko

MŠ Nábrežie mládeže zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov. Nachádza sa na sídlisku Chrenová I. v tesnej blízkosti ZŠ Nábrežie mládeže a Brezového hája. V budove školy, ktorá prešla rekonštrukciou sa nachádza 6 tried. Areál MŠ je dostatočne priestranný a plný zelene. Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené 100% kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami a realizuje sa v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Zároveň škola dlhodobo realizuje integráciu detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.

image

Ponuka záujmových krúžkov

Anglický jazyk

Kurz s jazykovou školou Language Planet 
pondelok, streda

Pohybovo dramatický krúžok

Realizovaný s podporou CVČ Domino
utorok

Plavecký kurz

Kurz je určený pre predškolákov.

Realizovať sa bude v máj - jún 2020.

Kurz korčuľovania

Kurz je určený pre predškolákov.

pondelok, utorok

Naše triedy

V materskej škole Slniečko máme 6 tried, z toho jednu pre deti so špecifickými edukačnými potrebami.

image

Vybavenie materskej školy

Máme šesť veľkých tried, vlastnú telocvičňu, veľký areál, vlastnú kuchyňu a jedáleň. Všetky sociálne zariadenia sú prerobené na súčasné štandardy.

Športové aktivity

Olympiáda detí materských škôl v Nitre, kurz korčuľovania, plavecký výcvik, pohybové aktivity v priestrannej telocvični, v brezovom háji a na dopravnom ihrisku.

Zdravé jedlá

Stravovanie vo vlastnej jedálni je zabezpečené 5x denne. Pravidelne realizujeme ochutnávku zdravých pomazánok pre rodičov.

Multimediálne triedy

Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a multimédiami.

Hudba a umenie

Vystúpenia, výtvarné súťaže, divadielka, v krúžkovej činnosti máme – anglický jazyk v spolupráci s Language Planet.

Prevádzka materskej školy

Pondelok - Piatok
6:30 – 16:30

Služba v triede Lienky každý deň od 6:30 do 7:00

Adresa

Materská škola
Nábrežie mládeže 7

949 01 Nitra

Úradné hodiny

Mgr. Iveta Klobučníková
riaditeľka Materskej školy

Pondelok - Piatok
10:30 – 11:30

Telefón a e-mail

+421 37 7331008
msnabreziemladeze@smsnitra.sk

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649