Poplatky

Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8/2019 ( v znení dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 a ods. 7, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 13 a § 141 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „školský zákon“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v základnej umeleckej škole, centrách voľného času, školských kluboch, materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ.

§ 2
Školy

2. Materské školy

2.1 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje:

Dieťa v MŠ s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním  -  1 dieťa 
Úhrada v €  -  30

Ustanovenia osobitného predpisu o neuhrádzaní príspevku1 tým nie sú dotknuté.

2.2 Termín a spôsob platby je určený vo vnútornom predpise materskej školy, ktorý je zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.

2.3 Podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia príspevku:
zákonný zástupca neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie, čestné vyhlásenie rodiča),
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (v mesiacoch júl a august),
c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Alikvotná časť pre určenie pomernej časti na zaplatenie a vrátenie príspevku je 1€ na deň.
d) ak dieťa začalo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca alebo ukončilo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca z objektívnych príčin (ukončenie diagnostického pobytu, zdravotné dôvody a iné preukázateľné dôvody), bude zákonnému zástupcovi vrátená alikvotná časť za počet dní, počas ktorých nedochádzalo dieťa do materskej školy, z poplatku vo výške 1€ na 1 deň.
e) V prípade detí z jednej domácnosti ( súrodenci ) sa príspevok na čiastočnú náhradu výdavkov a nákladov za dieťa znižuje: - za každé ďalšie dieťa na 25 € s podmienkou, že v aktuálnom čase všetci súrodenci navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649 

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy