Poplatky

Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Nitry č. 8/2019 určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ nasledovne:

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom v meste Nitra

  • do 3 rokov    50 €
  • od 3 rokov      20 €

Dieťa v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom mimo mesta Nitra

  • 10% z dofinancovania mesta z ostatných príjmov na žiaka za predchádzajúci rok, minimálne však vo výške 10% životného minima plnoletej fyzickej osoby zaokrúhlene na celé číslo. (65 €)

 

2.1.1 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

2.1.2 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin,

c) pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Termín platby za pobyt dieťaťa v MŠ : do 10-teho dňa v mesiaci !!!

Spôsob úhrady:

  • šek
  • trvalý príkaz
  • internet banking

 

Kontakt

Materská škola Nábrežie mládeže 

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

+421 37 733 10 08

msnabreziemladeze@smsnitra.sk

IČO: 308307

DIČ: 2021102853

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Nábrežie mládeže Nitra

Nábrežie mládeže 7
949 01 Nitra

IČO: 173196170649